Bauhaus a Československo 1919-1938 studenti / koncepty / kontakty

Bauhaus a Československo 1919-1938 studenti / koncepty / kontakty

Markéta Svobodová 

 

Slovenská historička umění Iva Mojžišová ve své knize Škola moderného videnia výstižně poznamenala, že každý stát má svou vlastní knihu o Bauhausu.V českém a slovenském kontextu je však toto téma rozdrobeno do několika odkazů v rámci studií o avantgardě, proto se většina studentů z bývalé ČSR, až na výrazné osobnosti typu Ireny Blühové, Ladislava Foltyna (jeho architektonická práce dosud nebyla reflektována), Zdeňka Rossmanna či Václava Zralého, vytratila z povědomí kulturní historie. Tato publikace věnuje pozornost spíše než formálním vlivům Bauhausu na československé prostředí – tímto tématem se zabývalo již dostatek výstav a studií – osobním kontaktům, společným projektům, myšlenkám a koncepcím, které první Československou republiku (1918–1938) s touto školou moderního designu spojovaly. Pokud se odpoutáme od roviny oficiálního historického vývoje výtvarného umění, zjistíme, že situace je mnohem vrstevnatější a zajímavější, než se na první pohled může zdát. V českých textech byla například dlouhou dobu opomíjena multikulturní scéna první republiky, díky čemuž byly automaticky z dějin vyřazeny osobnosti jiné než české a slovenské národnosti. Historikové umění opakovaně citovali autority jako Karla Teiga, který v pátém čísle ReDu z roku 1930 věnovaném Bauhausu uvedl, že na této škole z tehdejšího Československa studuje sedm mladých lidí. Časem bylo zapomenuto, že tím Teige pravděpodobně mínil jen stávající situaci v době, kdy na Bauhausu sám přednášel. Publikace se tedy snaží nejen vzpomenout na "zapomenuté", ale především provázat toto téma s kulturním a historickým kontextem doby první republiky, a to především prizmatem českých zemí bývalé rakousko-uherské monarchie. Základní koncepci – členění kapitol po oborech – jsem zvolila proto, abych přiblížila radikální proměnu disciplín, na níž se českoslovenští studenti Bauhausu v meziválečném období aktivně podíleli.

 CENA/ 990,- Kč