Ochrana osobních údajů a GDPR

Ochrana osobních údajů a GDPR

POUČENÍ O OCHRANĚ  OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

1. Obecné prohlášení

1.1. Spolek ARCHITECTURA, z.s. se sídlem Betlémské náměstí 169/5a, 110 00 Praha 1   IČO: 27017923, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 16340 (dále jen GJF) plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které jí byly  předány za účelem plnění smluvních a zákonných povinností.

1.2. Ochrana osobních údajů vyplývá zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).

1.3. GJF je správcem osobních údajů v případě, že určuje v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR účel a prostředky zpracování osobních údajů.

 

2. Zásady zpracování osobních údajů

2.1. Při zpracování osobních údajů plníme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů
 a dodržujeme zejména následující zásady:
a) osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
b) osobní údaje jsou chráněny způsobem, který je odpovídající aktuálním vývoji techniky; je zajištěna nejvyšší dostupná možnost bezpečnosti těchto údajů, která zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
c) subjekty údajů jsou informováni o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;
d) GJF dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

3. Informace o zpracování osobních údajů

3.1. GJF zpracovává osobní údaje za účelem:
a) plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů;
b) plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány subjekty údajů;
c) oprávněných zájmů na tom, abychom mohli klientům zasílat obchodní sdělení a především se jedná o informace týkající se výstavního programu a celoročních aktivit GJF v rozsahu dovoleném právními předpisy bez vyžadování předchozího souhlasu subjektu údajů.

3.2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
GJF zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených cílů. Jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje:
a) jméno a příjmení;
b) adresa;
c) emailová adresa;
d) telefonní číslo;

3.3. Způsob zpracování osobních údajů:
Způsob, kterým GJF zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačním systému GJF. Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci GJF a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je s touto osobou uzavřena smlouva, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje GJF.

3.6. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům GJF v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, která upraví zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje GJF.

3.7. Předávání osobních údajů do zahraničí
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České republiky a nejsou předávány do zahraničí,

3.8. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracovává skupina GJF pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Doba uchovávání osobních údajů vyplývá z jednotlivých právních předpisů, na základě kterých skupina GJF zpracovává osobní údaje. V případě, že osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smluvní povinnosti, je nezbytné za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů skupiny GJF zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let ode dne skončení smlouvy.

3.9. Práva subjektů údajů
Subjekty údajů mají v rozsahu s jednotlivými články GDPR zejména následující práva:
a) právo na informace o správci osobních údajů a zpracovateli;
b) právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;
c) právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaj zpracovávány či nikoli;
d) právo podat stížnost;
e) právo na opravu osobních údajů;
f) právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
g) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
h) právo na omezení zpracování;
i) právo na přenositelnost osobních údajů;
j) právo vznést námitky;
k) veškerá další práva přiznaná platnými právními předpisy.

3.10. Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů je možno subjektem osobních údajů uplatnit kontaktováním GJF jako správce na poštovní adrese Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1, emailem na adresu klara@gjf.cz , nebo telefonicky na tel.č. +420 222 222 157