Architektura mimo tradiční centra

01/04/12 - 01/04/14
Architektura mimo tradiční centra

Cílem projektuje navázat a posilovat partnerství mezi jednotlivými subjekty, které se aktivně podílejí na tvorbě architektury mimo tradiční centra. Důraz v projektu bude kladen na aktivní zapojení partnerů, spolupráci s praxí a zahraniční aktivity. V rámci projektu proběhnou zejména zahraniční odborné exkurze a pobyty, společné tuzemské workshopy, ateliéry a semináře za účasti zahraničních a tuzemských odborníků, praxe a stáže studentů a letní škola. Integrální součástí projektu bude také tvorba společné komunikační platformy, která bude sloužit k výměně znalostí a zkušeností. Významnou součástí projektu bude i navazování a rozvoj vztahů s tuzemskými a zejména zahraničními partnery.

 

Cílovou skupinu projektu tvoří zejména studenti architektury a akademičtí pracovníci z řad žadatele a další odborní pracovníci zabývající se vzděláváním a výzkumem v oblasti architektury. Přínos pro tyto cílové skupiny spočívá zejména v rozšíření obzorů v oblasti architektury mimo tradiční centra, která ačkoliv má každodenní vliv na skoro každého z nás, tak bývá mnohdy neprávem opomíjena.

 

Na projektu spolupracuje pět partnerů. Hlavním partnerem je Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury. Další partneři jsou: sdružení ARCHITECTURA, Knesl + Kynčl s.r.o., Kamil Mrva Architects s.r.o. a sdružení Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání.

http://www.ex-centric.cz/

 

Projekt je členěn do pěti klíčových aktivit:

 

Klíčová aktivita 1      

Zahraniční semináře a pobyty


Aktivita zahrnuje 16 krátkodobých zahraničních exkurzí, 4 dlouhodobější zahraniční studijní pobyty a 12 účastí na zahraničních kongresech, konferencích a odborných setkáních.
Očekávaný výstup bude tvořit 16 zpráv z krátkodobých cest, 4 sborníky ze studijních pobytů a 12 odborně zaměřených zpráv z konferencí, kongresů a odborných setkání.

 

Klíčová aktivita 2      

Tuzemské workshopy a semináře se zapojením zahraničních odborníků

Aktivita zahrnuje 46 workshopů, seminářů, expozic, ateliérů a odborných expozica závěrečnou konferenci.
Výstupem bude 46 případových studií a dvě závěrečné rozsáhlejší publikace.

 

Klíčová aktivita 3      

Zavedení a rozvoj interaktivní komunikační platformy

V rámci aktivity bude založena interaktivní webovská stránka a mediatéka se strukturovanou sbírkou fotografické dokumentace, video dokumentace a zvukových záznamů, dokumentující vybrané aktivity projektu.

 

Klíčová aktivita 4      

Tuzemské a zahraniční odborné praxe a stáže studentů, tuzemské cesty studentů

Výstupem aktivity bude 40 studenty vytvořených prací, projektů, esejí či případových studií a katalog regionálních studentských projektů.

 

Klíčová aktivita 5      

Letní školy architektury

Budou uspořádány dvě 14-denní letní školy, každá pro minimálně 20 studentů a 10 odborníků. Výstupem každé letní školy bude komplexní architektonický projekt.